torsdag den 19. juni 2014

Skestorken yngler på Melsig

Jeg var igår med Poul Hald på Melsig. Øen i Arup Vejle med skarvkolonien. Poul har gennem 30 år samlet skarvgylp, hver måned i yngletiden og har derfor et omfattende materiale vedrørende skarvers fødevalg. Materialet fortæller en del om hvilke fiskearter de spiser og kan samtidig give gode fingerpeg om, hvor de primært henter føden.
Jeg var stærkt interesseret i at komme med da jeg ved flere tilfælde havde set mulige indicier på at en gruppe skestorke havde etableret sig på øen.
På grund af markant opblomstring af primært lugtløs kamille er det ikke muligt på afstand at observere eventuelle rugende fugle.
Mængder af lugtløs kamille trives i Melsigs guano.
Et udsnit af de 44 skestorke som opholdte sig på øen.
Da Poul samlede gylp opsøgte jeg området, hvor jeg havde mistanken og fandt 7 reder!
Skestorkerederne var placeret lavt i den høje vegetation.
Perfekt, jeg skyndte mig væk og snart efter var vi i kanoen igen på vej mod land.
Det var fint at opleve øen igen efter 11 år, hvor jeg sidst var derude.
Sortternerne trives endnu og ingen har tilsyneladende opgivet.
Ellers ser det endnu fint ud for sortternerne og da jeg var rundt forleden for at samle vandprøver stødte jeg på 2 sølvhejrer på spidsen af Skårup Odde.
Et andet fænomen som hører sommeren til er de omstrejfende topmejser som man i princippet kan støde på allevegne. På det seneste har jeg bl.a. haft dem i min have, på Bygholmdæmningen samt i nogle pilebuske i rørskoven, midt inde i reservatet.
Omstrejfende topmejser kan man i princippet støde på overalt i øjeblikket.

 

mandag den 9. juni 2014

Suveræn enggennemgang

Enggennemgange på Bygholmengen er altid noget man ser frem til. I år måtte jeg klare denne, 2. enggennemgang alene, hvilket betød temmeligt "lange" ben, især i lørdags hvor jeg tog alle fire sydlige parceller. Det betød traven i tidsrummet 0500-2100! Idag har jeg fået overstået de sidste fire nordlige parceller.
Alt i alt har det været en fantastisk enggennemgang, hvor et godt vandstandsniveau viser sig at bære frugt, med store forekomster af ynglefugle.
Rødbenene er meget markante og talrige. I alt registrerede jeg 413 ynglepar, hvilket er en markant stigning fra sidste år, hvor der blev registreret 286 par.
Spillende engryle.

Engryle har også en flot forekomst med 53 registrerede par. Jeg har ikke holdt dette resultat op mod resultatet fra maj gennemgangen, som skal gøres for at finde årets samlede bestand, men denne gennemgangs fundne antal ligger højt.
Engryle, trives og holder en stabil bestand på Bygholmengen. En analyse af årets antal er dog nødvendig for at finde årets nøjagtige bestandstal.

Brushøne fandtes med 14 høner (en mere end sidste år), men der var 4 høner tilknyttet fire forskellige dansepladser (i alt 20 hanner) og der er grundlag for at lave en tredie enggennemgang med særligt henblik på brushøns. Nu må vi se om der bliver tid til det.
De store kobbersneppers ynglesucces har været overvåget systematisk siden 2009. I alt registrerede jeg 52 ungevarslende, hvilket svarer til 49% succes.
En del arter har været begunstiget af stabil, høj vandstand og det var en glæde at finde 17 ungevarslende klyder ud af den, desværre, meget lille bestand (39 par).
Hvad der var overraskende var at både skeand og atlingand for alvor havde indfundet sig med henholdsvis 23-24 par og 26-27 par. Særligt sidstnævnte er flot.
Jeg fandt desuden reder af både spidsand og atlingand.
Havternerne har også indfundet sig med 29 par, hvilket er en lille fremgang i forhold til sidste år.
Klyde, en pæn andel af den lille ynglebestand var heldigvis ungevarslende.

Havterne, lille fremgang.

Af trækfugle var der begyndt at dukke vadefugle op nordfra. Deriblandt 6 sortklirer, 16 hvidklirer og 3 tinksmede. Af fugle der i stedet er på vej til ynglepladserne var der bl.a. 68 store præstekraver, 2 dværgryler samt ikke mindst en flot hun odinshane.
 Odinshane.

De gule vipstjerter er så småt ved at finde ind på engen igen som ynglefugle. Ganske vist begrænsede 8 par, men dertil sås også en han gulhovedet gul vipstjert, hvilket var en overraskelse.
Ellers bød dagene på 76 traner, 3 havørne, 18 skestorke og en hun rødrygget tornskade.
Havørn og havterne.

Skestorke.

torsdag den 5. juni 2014

Vejlerne m.m., status p.t.


Den seneste tid har budt på mange fugleoplevelser i Vejlerne, men også ved Sønderklit nær Sæby, hvor jeg har været tilknyttet et vindmølleprojekt. Nærheden derfra til Skagen har betydet enkelte besøg, bl.a. efter rosenstær den 25. maj, som også gav rødstrubet piber, men samme dag sagde vi ja til sovs jvf. denne artikel og missede derved den største danske fugleoplevelse dette forår, i mine øjne, da den sortbrynede albatros må have fløjet forbi Grenen få minutter før vores ankomst. Man kan kun ønske alle de heldige tillykke med denne fantastiske observation.
Arbejdet ved Sønderklit nær Sæby har overrasket positivt idet vi har set 9 islommer (og en ubestemt storlom) i løbet af foråret samt af andre totaler bl.a. 1 sort stork, 9 hvide storke, 2 kongeørne, 3 sorte glenter, adult hvidvinget måge, odder, mellemkjove mm.
Mellem perioderne i Sønderklit har jeg passet Vejlernes ynglefugle, fundet pomeransfugle i Vestjylland, talt ynglefugle på Fruens Holm i Limfjorden, ved Kjellingbro nær Hjallerup og ved Nørre Økse Sø.
Alt i alt en herlig travlhed i butikken som giver mange fugleoplevelser. Det har tillige været en fornøjelse at blande arbejdet op med de mange kærløbere og andre vadefugle i Ulvedybet og ved Gerå.
I Vejlerne har billedet været meget domineret af ynglefugle, men vi blev den 17. maj heldigvis også ramt af de spektakulære hvidvingede terner og 41 kunne ses samtidig i Kogleakssøen. Dagen efter så jeg blot 2 ex og så var det slut. Den 18. maj genfandt jeg meget overraskende thorshanen som nu var i fuld sommerdragt.
Thorshønen overraskede på ny den 18. maj.
22. maj fandt jeg en sølvhejre i Læsvig, men ellers er det som sagt meget få trækfugle perioden har budt på i Vejlerne.
Ultimo maj byder altid på nordtrækkende flokke af lysbugede knortegæs, hvilket ofte er ret spektakulært. Jeg bor tillige godt idet jeg flere gange har oplevet flokke henover matriklen.

400 lysbugede knortegæs over matriklen den 27. maj.
Sortternerne har etableret sig i flere grupper i Kogleakssøen og samlet set ser det godt ud. De enkelte grupper udgør henholdsvis 18, 11, 4 og 3 par, hvilket vil sige 36 par. Tallet passer perfekt med i alt 36 fouragerende den 28. maj. Eneste store bekymring p.t. er hvor vidt vi bliver ramt af skybrudslignende regnbyger, som vi foreløbig har undgået, selvom det er sket meget tæt på os (bl.a. 66 mm i Hanstholm forleden!).
Sortterne, flot fremgang til 36 par (23 par i 2013).
Der har været mange stille nætter og dermed gode forhold for natlyt. Området huser p.t. blot 3 plettede rørvagtler, men pænt med nattergale for Vejlerne (5), stationær savisanger og enkelte græshoppesangere.
Jeg håber meget på at en buskrørsanger lægger vejen forbi i dette store år for arten.

1. juni blev jeg nødt til at twitche. En territoriehævdende dværghejre ved Gl. Hviding Engsø ved Ribe skulle helt klart opleves. Det blev en god oplevelse, hvor stemmen blev oplevet optimalt (blot ca. 15 meters afstand!).
Jeg har lagt en video op her hvor man hører stemmen godt.
Jørgen Bech fandt forleden en sydlig nattergal i Hillerslev. Den opsøgte jeg naturligvis, da det ikke er mange jeg har af dem i Danmark. En video med sangen kan opleves her.

Igår (den 4. juni) blev jeg overrasket over at man allerede kunne opleve 1K skestorke. Tre ex. stod sammen med 10 ældrefugle lige udfor skjulet ved Midtsøen på Bygholm Vejle. Det var skægt at opleve den stædigt plagende tiggeadfærd og fodring på meget tæt hold.
 
Bemærk hvordan ungfuglens næb buler ud i forældrefuglens hals.

Igår, den 4. juni, sås også de første unge skægmejser.
Den kommende tid bliver spændende idet de sidste enggennemgange skal hjem (med fokus på engryle, brushøne og rødben). Desuden skal der løbende følges op på sortternerne og så skal der holdes øje med skestorkene. På øen Melsig i Arup Vejle kunne det tyde på at nogle er skredet til yngel, men det er svært at afgøre med sikkerhed endnu.
Der pauker endnu pænt med rørdrummer, men inden længe vil de lige så stille forsvinde fra lydbilledet. De har haft et fint år med 97 paukende hanner. I den kommende tid vil man kunne opleve en del flyvende fugle, hvilket er typisk for årstiden. Kogleaks er et perfekt sted at opleve dem.
Og, nå ja - efterårstrækket er gået i gang. Idag har jeg haft de første tre sortklirer...
God fornøjelse derude.
Flyvende rørdrum. Tag ud og oplev dem.