tirsdag den 14. juli 2015

Sæsonafslutning

Det er et spændende job jeg har. At være med til at optælle og holde fingeren på naturens puls i udvalgte naturområder er et privilegium, og der har ikke været tid til at opdatere bloggen den seneste tid, da feltarbejdet har været omfattende, samt fordi jeg har været på arbejde som naturguide på Svalbard i 18 dage. Om dette følger et indlæg senere.
De seneste dage i Vejlerne har handlet om at blive opdateret, og det har først og fremmest handlet om sortternerne, men også en opfølgning på skestorke, fjordterner m.m.
En glæde var det da jeg i Han Vejle forleden fandt tre pungmejser. En han, en hun og en 1K, hvilket nok tyder på at de i år har ynglet i området. Glæde vakte også et par ungevarslende blåhalse, samme sted, hvoraf hannen sås med føde i næbbet.
Desuden kan vi i år glæde os over et ynglepar af havørn. Parret har haft rede gennem flere år, men i år er første år med succes.
Jeg opsøgte ynglepladsen forleden og kunne glæde mig over to store unger i reden.
Nedenfor bringer jeg aktuelle situationsbilleder, med kommentarer om aktuelle forhold.
Gul vipstjert i intensivt dyrket landbrugsland. En optælling på Nørrekær Enge, som tidligere var enge og en sø, men som nu er drænet og inddiget, husede overraskende 63 par. Arten foretrækker hvede og rapsmarker, men måske er det afgørende at der er vådområder i nærheden, at dele af marker ofte er delvist oversvømmede eller at der er tale om tidligere natur der nu er drænet og opdyrket?
Mosehornugle, Nyord Enge, Møn. Ynglefugletællinger afslørede mange ungevarslende vadefugle på engene i år og så var der tilsyneladende et ynglepar af mosehornugle. 2 fugle sås således både på tællingerne i maj og juni.
Sortterne. Arten har haft det lidt svært, da mange af yngleøerne har været oversvømmet til langt hen på ynglesæsonen. Desuden opgav kolonien det første sted de havde etableret sig, mens den nye etablering så ud til at trives. Imidlertid sås efter regnen og stormen (9-10/7) blot to adulte fugle i Kogleaks, hvor der så måske er et kuld tilbage. Samme dag rastede 24 adulte i Lund Fjord og ikke en eneste unge. Ærgerligt.
Havørnereden i nærheden af Vejlerne. To store unger sidder i reden, mens en voksen (sandsynligvis hannen) holder øje med om alt er godt. Det er første år med ynglesucces i området.
Skestorke kan opleves i mængder og forleden talete jeg 166 ex. heraf langt de fleste på Bygholmengen. Ynglefuglene ser ud til at have det godt på ynglepladsen, men er umulige at optælle korrekt på grund af opvoksende vegetation. Før dette blev for højt fjernkortlage jeg 4 aktive reder.
Sommer er lig rig flora. Ved Vesløs Vejle kan man i øjeblikket opleve en stor bestand af blomstrende blærerod.
Purpurgøgeurt er desværre forsvundet fra et område på Skårup Odde, hvor en lokal har drænet en våd eng og tillige sået græs på stedet. Desuden er vejrabatterne ødelagt på grund af alt for store landbrugsmaskiner da man desværre har fundet det nødvendigt at opdyke yderområderne på Skårup Odde. I vejrabatten kunne man ellers tidligere opleve en del blomstrende purpurgøgeurt. Skårup Odde var tidligere en sand perle, men de seneste ca. 10 år er det blevet ringere og ringere. Trist.
En anden orkideart som har det svært i området er sumphullæbe på grund af dræning og opdyrkning. Vejlernes randområder har det til stadighed sværere og sværere på grund af dette og hvert år oplever vi nye oppløjninger af enge i denne zone. Det er ærgerligt at det åbenbart er nødvendigt at udnytte hver enkelt lille kvadratcentimeter med store konsekvenser for biodiversiteten. 1 kommentar: