søndag den 12. januar 2014

46.000 vandfugle

Midvintertællingen i Vejlerne er nu overstået og forløb over al forventning. Det milde vintervejr med meget nedbør har betydet at Vejlerne er vandfyldte og med høje vandstande i hele området. Dette, i kombination med milde temperaturer, kvitterer fuglene med i mængder, jeg ikke kan huske at have oplevet før om vinteren.
Desværre er opfattelserne af høj vandstand blandet når man betragter det som henholdsvis forvalter af området og som ornitologisk konsulent.
Således er bekymring om digers tilstand reel i visse områder og der er ingen tvivl om at den kommende tids østenvind er velkommen i forhold til dette problem. Østenvind betyder nemlig lavere vandstand i Limfjorden og som resultat at sluseporte kan åbne og at vand kan lukkes ud af Vejlerne.
På Bygholmengen, som er en betydelig lokalitet for både rastende og ynglende fugle, har man mulighed for at holde på en vis del af vandet, da der i slusen er isat stemmebrædder som har den funktion at kunne holde på en vis minimumsvandstand.
Disse har imidlertid været hevet op siden december og der er dermed risiko for at der i den kommende tid bliver lukket alt for meget vand ud. Vinteren er tiden, hvor der skal bygges en vandstand op og hvor en fugtighed i engen skal sikres, til nytte for både ynglende og rastende fugle.
De senere år har vi imidlertid oplevet at vandstanden er kørt langt under minimum i løbet af vinteren, med for lave vandstande som resulterer i meget lave antal af rastende trækfugle i foråret og meget dårlige vilkår for især kolonirugende fugle. Det er ærgerligt da Bygholmengen er en unik lokalitet, en brakvandseng, som huser så mange vigtige forekomster.
De senere forår har forekomsterne af rastende svømmeænder samt ynglende klyder og havterner blot været en skygge af sig selv i forhold til årene omkring år 2000. Desuden er det en fact at bestanden af stor kobbersneppe og vibe er halveret i forhold til samme tid.
På de fleste andre vigtige engfuglelokaliteter har man ikke mulighed for at sikre en minimumsvandstand. Det har man på Bygholm Vejle og jeg forstår ikke at man sørger for at sikre den ved at sætte stemmebrædderne i. Vandstanden som er højere end den anbefalede minimumsvandstand løber jo blot ud over stemmebrædderne, ligesom vandstanden sænkes knap så drastisk, som hvis både stem er hevet op og sluseporte er åbne.
I nat drejer vinden i øst og stemmebrædderne er endnu hevet op. Jeg har gjort opmærksom på det til repræsentanter fra Vejlernes Naturråd, så vi må se om der sker noget.
Tilbage til tællingen.
Som sagt var der store mængder af vandfugle og især de Østlige Vejler imponerede med store mængder, særligt på Bygholmengen og i Selbjerg Vejle.
Jeg var desuden heldig at de fleste bram- og kortnæbbede gæs søgte tilbage til Bygholmengen omkring middag efter fouragering på Thorup og klim Fjordholme og længere østpå.
Gæssene fandt ind til Bygholmengen til middagstid.
Alt i alt fik jeg en meget dækkende tælling kørt i hus og en række af råtallene lyder:
Grågås 2034, bramgås 15.019, kortnæbbet gås 11.506, gråand 5943, pibeand 4406 og krikand 6629 (heraf 3880 i Selbjerg Vejle!).
Dykænderne fremviste kun mindre antal af f.eks. troldand og stor skallesluger. Til gengæld er en flok på 620 taffelænder i Lund Fjord flot og så overraskede en flok på 35 bjergænder i Arup Vejle.
I alt tre havørne holdt til i området. To adulte og en 3K-type.
 
Denne 3K-type havørn opholdte sig i de Østlige Vejler om fredagen og i de Vestlige om lørdagen.
Det milde vejr betød også at der var 113 viber og blandt dem en brushane. 55 knarænder vidner også om en mild midvinter. Lidt overraskende var det også med en rørhøg ligesom en gransanger.
Mere typiske vintergæster, men som altid udgør behagelige indslag, var to store tornskader og 7 bjergpibere.
Alt i alt et par storartede tælledage i Vejlerne.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar